Pluk fra Mejeriets forhandlingsprotokol 4/2 1936 til 20/4 1978

Jens Peter Giversen har ud fra protokol og egne oplevelser i 2009 skrevet nedenstående.Mejeri

Den 5. februar 1937 kom der en forespørgsel fra 5 leverandører, på hvilke betingelser man kunne udmelde sig ved udløbet af bindingsprioden på 5 år. Efterfølgende optræder navnene dog stadig i protokollen. I 1943 blev der opstillet en kartoffelkoger, og den fungerede i mange år. Det ses flere gange, at kullene bliver hentet et sted i eller ved Randers.

Læs mere...

Rødding Andelsmejeris historie

Peder Andersenfortalt og skrevet af Peder Andersen, Batum.
Afskrift ved Ulla Haugaard nov. 2008
 

Hvorfor blev det danske landbrug pludselig interesseret i mejeribruget?  Jo, fordi: Tiden før 1870 var det danske landbrugs største indtægter kornsalg. Jeg kan huske, at de ældre talte om, at rugen sommetider, såfremt det blev en sen høst, kunne brødrugen stige til 30 kr. for 200 pund = 100 kg. Det var en stor pris efter den tids forhold, men eftersom jernbanen kom længere og længere ind på den amerikanske prærie og kunne føre kornet til havnebyerne, og eftersom dampskibene blev flere og større, som kunne føre kornet over havene til Europa som oversvømmedes af billigt korn.

Læs mere...

Tale ved jubilæum 1912

J.P.Møller

P. Andersen holdt nedennævnte Tale ved J. P. Møller, Løvel, 25 årige Jubilæum som Formand for Rødding Andelsmejeri den 30. April 1912.

Jeg skal saa tillade mig at byde Forsamlingen Velkommen. Trods det at det er i Landmandens travleste Tid saa er der jo alligevel en stor Forsamling samlet her det kunde maaske pege i Retning af at Interessenterne så vidt deres Tid tillader det og saavidt de kan forlade Hjemmet personlig vil bringe J. P. Møller deres Lykønskning.

Læs mere...

25-års Jubilæum

Viborg Stifts Folkeblad d. 8. januar 1940.

Gaardejer P. Andersen og Rødding Mejeri.

I Anledning af at Gaardejer, Sogne­foged P. Andersen, Batum, i 25 Aar har været Formand for Rødding Mejeri afholdtes Lørdag Aften i Rødding For­samlingshus en Fest for ham. En Mængde Mennesker var mødt, og Salen var stuvende fuld, da den nyvalgte For­mand, Gaardejer Jacob Kristian­sen, bød Velkommen.

Efter Sangen „Et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord” takkede For­manden P. Andersen i hjertelige Ord for hans trofaste Arbejde i Mejeriets Tje­neste og overbragte ham en Gave bestaaende af et meget smukt Skrivebord med tilhørende Stol samt til Fru P. Andersen et Sølvfad som Tak for hendes Gæstfrihed.

Læs mere...

Rødding Mejeris historie

Rødding mejeriVed hjælp af protokoller m.v. har Jens Peter Giversen i 2009 gengivet en del mejeriets historie.

Andelsbevægelsen opstod i Danmark i 1851 med oprettelsen af den første kredit-forening, og det var også på det tidspunkt, man kunne se de første famlende forsøg på at danne brugsforeninger, men det var først i 1866, i Thisted, den første levedygtige brugsforening opstod. Fra det år regner man den danske andelsbevægelses fødsel. Dens udvikling indenfor landbrugsområdet tog fart på grund af de økonomiske forhold omkring 1880, og det er dèr, tanken om andelsslagterier og -mejerier fødes, og det første andelsmejeri står klar i Hjedding i 1882.

Læs mere...

Der blev 481.000 kr. til leverandørerne i Rødding andelsmejeri

Viborg Stifts Folkeblad 17. maj 1978

RØDDING  Ved generalforsamlingen i Rødding Andelsmejeri i aftes redegjorde formanden, gårdejer Søren Møller, for likvidationen og regnskabet fra 4. april 1977 til 18. april 1978.

Formanden omtalte likvidationsudvalgets bestræbelser og muligheder for at afhænde værdierne bedst mulig og pointerede den store hjælp fra både Mejerikontoret i Århus og mejeribestyrer Haugaard, Rødding.

Læs mere...

Fra Rødding mejeris regnskabsbog 1893 - 98

Jens Peter Giversens bemærkninger til regnskabet

Bogen er ført med en sirlig håndskrift og kontéret meget detaljeret. Det første, der springer i øjnene, når man i 2008 læser det, er naturligvis beløbsstørrelserne, men de små tal skal jo sammenholdes med kronens købekraft. Ved at gå regnskabssiderne igennem kan man få et lille indtryk af mejeriets drift i de første år. Det fremgår også af regnskabet, at mejeriet allerede dengang havde afsætningskanaler langt omkring, f. eks. til Århus, Horsens og Esbjerg. - Og måske skulle toget eller lastbilen på vej hjem fra Esbjerg omkring brunkulslejerne og have læs med hjem.

Læs mere...

Artikel i Folkebladet var med til at starte Rødding mejeri

Viborg Stifts Folkeblad ca. 1978

mejeri4RØDDING Med Rødding Andelsmejeris likvidation er et af de sidste landsbymejerier på egnen forsvundet.

I 1882 opførtes det første mejeri i Vestjylland, og derefter kom mange mejeriskorstene til at præge landet. Inden for landbruget var man blevet klar over nødvendigheden af at få fremstillet konkurrencedygtige varer.
Initiativet til Rødding Andelsmejeri var en artikel i Viborg Stifts Folkeblad  i  efteråret 1886 af gårdejer J. P. Møller, Lindbjerggård, Løvel. Oprindelig var tanken at bygge mejeriet ved Løgstør landevej og få hele det nordlige område med.

Læs mere...

Jul i Rødding

Viborg Stifts Folkeblad 3. december 1970
Signe Rasmussen, Løvel

Rødding mejeri i 1970'erneRØDDING er en by med mange virksomheder, der er med til at give byen præg i  gadebilledet og udadtil. Den skønne gamle kirke og kirkegården har sin plads midt i byen, hvor både veje og parkeringsforhold er moderniseret og forskønnet, så det danner en smuk helhed i gadebilledet. De nye fortove og gadens udretning gør byen  mere  åben og  overskuelig.

En ting, man bemærker I Rødding, er, at det stedlige mejeri endnu fungerer, som det altid har gjort. Rødding er et af de få steder, dette landsbypræg er i behold, efter at stordrift og rationalisering   har   sat . punktum for mange landsbymejeriers naturlige virke.   

Læs mere...